ÜNSAL ÇALIK


TANZİMAT SONRASI  EĞİTİM ÖĞRETİM

TARİHE IŞIK TUTANLAR - ÜNSAL ÇALIK


1797/1798 yılında Karahisar-ı Şarkî ve Canik tarafları da Gedik Alioğlu İbrahim denilen şahıs tarafından ele geçirilmiş ve bölgenin ileri gelen ve tanınmış 23 kişilerinden beş on kişiyi katlederek halkın mallarını gasp ve yağma etmiştir. Gedik Alioğlu İbrahim, Tirebolu eski voyvodası Kel Alioğlu ve Maktul Hacı Alioğlunun kardeşi ile müttefiktir. Ayrıca Gedik Alioğlu’nun eniştesi Akşehirabad âyanı Hacı Bey’in adamlarından olduğundan Hacı Bey’in el altından bunları desteklediği de iddia edilmektedir. Akşehirabad âyanı Hacı Bey’in yakalanması için de emir çıkarılmıştır. Bunun üzerine Hacı Bey Sivas taraflarına kaçmıştır. Gedik Alioğlu üzerine hem karadan hem denizden asker gönderilmesi sonucunda Gedik Alioğlu İbrahim birkaç yüz adamıyla birlikte Tokat ve Sivas taraflarına firar etmiş ve geçtiği yerlerde bulunan köyleri yağmalaya devam etmiştir (BOA C.DH 17344; C.ZB 873 M).

Tanzimat Sonrası Eğitim- Öğretim Tanzimat sonrası özellikle ilköğretimden başlayarak bir yenileşmenin sağlanması kaçınılmaz görünüyordu. Zira ister askeri mektepler olsun, ister Rüşdiye mektepleri olsun istediği programları tam olarak uygulayamamasının sebebi sıbyan mekteplerinden yetişen çocukların modern mekteplere ayak uyduramamalarına bağlanıyordu. Rüşdiye mekteplerine yeni programla yetişmiş ve sıbyan mekteplerinin yerine geçen İbtidâî mektepler ihdas edilmiştir. Osmanlı devletinde 1579-1792 yılarda başlayan duraklama ve gerilemenin sebepleri olarak askeri alanda yapılması planlanan eğitimsel dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Sadece askeri mekteplerle kalmayıp medreselerde ilmi ve idari açıdan başlayan bozulma bu alanda da yenileşmenin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda III. Selimle başlayan Nizam-ı Cedit yapılanması içerisinde 1795 yılında kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun adıyla modern bilimlerin okutulduğu askeri mektepler açılmış, bu mektepleri Mühendishane-i Bahr-i Hümayun mektepleri takip etmiştir. 1872 yılında usulü cedideye göre İstanbul’da bir İbtidâî mektep açılmıştır. 1894 yılında Dâhiliye Nazırı Memduh Paşa vilayetlere gönderdiği talimatla her nahiyeye bir İbtidâî mektebin açılmasını emretmiş, çalışma başarılı olmuş ve hükümetin eğitim politikaları taşradaki köylere kadar taşınmaya çalışılmıştır. (Kodaman, 1999, 85)

II. Mahmut zamanına kadar sıbyan mektebi hocaları belli bir pedagojik eğitime tabi tutulmadan görevlendirilmekte, öğretim daha çok camilerdeki imamlar tarafından verilmekteydi. Derslerde daha çok namazlarda okutulacak kadar Kur’an’dan ayetler ve basit kitabet öğretiliyordu. 1847 yılında çıkarılan bir talimatla sıbyan mekteplerinde verilecek dersler biraz daha genişletilerek Elif-ba, Kur’an, İlmi-hal, Tecvid, Türkçe Ahlak risaleleri, Türkçe ve Hatt olarak belirlenmiştir.1 Köy mekteplerinde 4 şehir mekteplerinde 3 yıl olmak üzere İbtidâî mekteplerde okutulan dersler; Elif-ba, Kur’an, Tecvid, İlm-uHâl, Ahlak, Sarf-ı Osmani, İmlâ, Kıraat, Mülahhas Târihi Osmanî, Muhtasar Coğrafya-i Osmânî, Hesap ve Hüsn-ü Hatt. (Kodaman, 1999, 88; Maarif Salnameleri, 1316, 338) II. Mahmut döneminde sıbyan mekteplerinin yetersizliği anlaşılınca 1838 yılında açılan Mekteb-i Maarif-i Adli ilk bakışta bir meslek mektebi gibi gözükse de Rüşdiye mekteplerinin temeli kabul edilmiştir. 1847 yılında ilk Rüşdiye mektepleri açılmaya başlanmıştır. Yüksekokullara talebe yetiştirme amaçlı açılmaya başlanılan okulun eğitim süreleri yatılı ve gündüzlü vilayet ve taşra mekteplerinde 3 ila 7 sene arasında değişmektedir. Okutulan dersler şunlardır: “Sarf-ı Arabi, Ta’limi Farisi, A’mali Erbaa, Ahlak, Hattı Sülüs, Arapça, Kavaid-i Farisi, Muhtasar Hesap, Avrupa Coğrafyası, Tercüme, Kıraat, Rika ve Sülüs, Gülistan, Coğrafya, İmla ve İnşa, Fezleke, Fransızca, Risale-i Erbaa, Cebir, Hendese, Usul-i Defter, İnşa, Kavaid-i Osmani, Tarihi Osmani ve Hatt-ı Rika.” (Kodaman, 1999, 111) Rüşdiye mekteplerinin eğitim tarihi açısından en belirgin özelliği o zamana kadar sadece sıbyan mekteplerinde okuyabilen kız çocuklarının Rüşdiye mektepleriyle birlikte bir üst öğrenime devamlarının sağlanmasıdır. Diğer bir eğitim kurumu olarak İdâdîleri görmekteyiz. Giresun ve Karahisâr-ı Şarkî’de açılmış olan İdâdî, Rüşdiye mektebini bitirmiş talebelerin eğitim gördüğü ortaöğretim kurumlarıdır. İstanbul’da 1873 yılında açılmaya başlanan İdâdîler taşrada 1882 yılından itibaren açılmaya başlanmıştır. (Kodaman, 1999, 114-115; Öztürk, 2000, 464-466) İdâdîlerde okutulan dersler ise; Kavaidi Osmaniye, Arabi, Farisi, Kıraat ve Kitabet-i Türki, Tarih-i Umûmiyye-i Osmani, Mükemmel Hesap, Cebir-i Ali, Coğrafya-i Umumiye-i Osmani, Jimnastik, Mükemmel Hendese Müsellesat, Resim ve Drama, Fransızca, Almanca ve İngilizcedir. (Kodaman, 1999, 117) Osmanlı sisteminde Tanzimat’tan sonra açılan mektepleri anaokulları, meslek okulları, Dar’ul- Mualliminler ve İstanbul merkezli açılan yüksekokul seviyesindeki Sultaniler olarak görmekteyiz.

Giresun’da İlköğretim Kurumları: Muallimhaneler, Sıbyan Mektepleri ve İbtidâîler Giresun vilayeti ilköğretim faaliyetleri genel Osmanlı eğitim sistemine paralel olarak mescidler/camiler, muallimhanelerde verilen eğitimle birlikte hemen her köy ve mahallede en az bir sıbyan mektepleri tarafından verilmiştir. Bir taşra yerleşim birimi olarak Giresun ilindeki sıbyan mektepleri tek muallimli olarak eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Bu okulların maddi finansmanı çoğunlukla köylüler, bir kısmı da vakıflar tarafından sağlanmıştır. İlköğretim kurumu olarak Giresun’da az sayıda bulunan muallimhanelere rastlamaktayız. Karahisâr-ı Şarkî kazasına ait 1560 tarihli tapu tahrir defterine göre, kazanın iki Müslüman mahallesinden biri olan Hacı Halim Mahallesi’nde bir muallimhane’den bahsedilmesi kazanın Osmanlı hâkimiyetine geçmesinden hemen sonra eğitim faaliyetlerine başladığını göstermektedir. (Bilgili, 1989, 48) Diğer muallimhane ise yine aynı yerleşim yerinde 1695 tarihinde eğitim vermekte olup aynı zamanda Şeyh Mustafa Tekkesi’yle bitişik olması eğitim faaliyetlerinde tekke ve zaviyelerin fonksiyonlarını da göstermektedir. (BOA, Cevdet, 4330) Diğer muallimhâne ise Görele Kazası’nda XVIII. yüzyılın başlarında eğitim hayatın devam eden Görele Aliağa Muallimhanesi’dir. Görele Aliağa Muallimhanesi Vakıflı bir eğitim yuvası olup muallimi Osman Efendi iki akçe aylıkla çocukların eğitim faaliyetlerini deruhte etmiştir. (VGMA, 1131, 37) Yukarıda da değindiğimiz gibi Giresun’un hemen her yerleşim yerinde bulunan yüzlerce sıbyan mekteplerinden vakfı bulunan sadece 35 adedinden söz edebiliriz. Giresun’da vakfı bulunan sıbyan mektepleri daha çok XVIII. yüzyıllarında açılmışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Giresun Hacı Hüseyin Mahallesi Sıbyan Mektebi, Kapu Mahallesi Sıbyan Mektebi, Çınarlar Mahallesi Fatma Hatun Sıbyan Mektebi, Giresun Çandır Köyü Sıbyan Mektebi, Uzgur Köyü Sıbyan Mektebi, Keşap Engüz (Dokuztepe) Köyü Sıbyan Mektebi, Akköy (Bulancak) Nahiyesi Sıbyan Mektepleri, Kırık Nahiyesi Kulakkaya Sıbyan Mektebi, Tirebolu Sıbyan Mektebi, Halaçlı Köyü Sıbyan Mektebi, Espiye Adabük Sıbyan Mektebi, Görele Sıbyan Mektebi, Görele Türkeli Köyü Sıbyan Mektebi,Karahisâr-ı Şarkî Bülbül Mahallesi Sıbyan Mektebi, Karahisâr-ı Şarkî Kurşunlu Mahallesi Sıbyan Mektebi. Osmanlı devletinde mevcut sıbyan mektepleriyle eğitim sorununun çözümlenemeyeceğinin anlaşılmasıyla 1872 yılında İstanbul’da usûl-ı cedîdeye göre program uygulayan ilk ilk İbtidâî mektepler açılmıştır. Maarif nezaretine bağlanan mekteplerin yurdunun her mahalle ve köyünde açılması teşvik edilmiş muallim maaşları tespit edilerek mahallen karşılanması istenmiştir. Bu uygulama halk tarafından da desteklenmiştir. (Yıldız, 2007, 22) Köy ibtidâî mektepleri 4, şehir ibtidâî mektepleri ise 3 yıl süreli olarak açılmıştır. 1913 yılında çıkarılan Tedrisi İbtidâiyye Kanun-i Muvakkatı ile ilköğretim mecburi ve parasız hale getirilmiştir. Bu mektepler Rüşdiyelerle birleştirilerek 6 yıllık merkez ibtidâîlere dönüştürülmüştür. (Arıbaş, 2000, 714) Giresun’da en erken tarihte açılan ibtidâî mektep Soğuksu Mahallesi’nde biri 1887 yılı, diğeri 1895 yılında sivil halkın katkılarıyla yapılan Soğuksu İbtidâî Mektebleridir. (Maarif Salnamesi, 1321, 609) Kapu Mahallesi İbtidâî Mektebi’nin açılış tarihi de 1890’dır. İbtidâî mektepler gündüzlü olduğu gibi Bulancak Leylî İbtidâî Mektebi’nde olduğu gibi yatılı olarak da eğitime devam edilmiştir. İbtidâî mektepler kırsal kesimlerde kız- erkek karma sürdürülürken özellikle şehir merkezlerinde müstakil olarak kız ve erkek mektepleri olarak açılmıştır. Giresun Halide Hatun Kız Mektebi, Giresun Nilüfer Kız İbtidâî Mektebi, Piraziz Kız İbtidâî Mektebi, Keşap Kız İbtidâî Mektebi ve Talipli Kız İbtidâî Mektepleri örnek olarak gösterilebilir. Genelde tek muallimli gözükseler de özellikle Hamidiye İbtidâî Mektebi’nde olduğu gibi bazen birden fazla muallimlerce de eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür. (BOA, MKT, 911, 46) Diğer ibtidâî mektepler ise; Giresun merkez ilçede bulunan Kale İbtidâî Mektebi, Sultan Selim İbtidâî Mektebi, Hacı Mikdat İbtidâî Mektebi, Hacı Siyam İbtidâî Mektebi’dir. Giresun merkez köylerinde bulunanlar ise; Kayadibi İbtidâî Mektebi, Ülper İbtidâî Mektebi, Homurlu İbtidâî Mektebi, Yağmurca İbtidâî Mektebi, Çandır İbtidâî Mektebi, Akyuma İbtidâî Mektebi, Uzgur İbtidâî Mektebi’dir. Bulancak (Akköy) merkez ilçede bulunan; Akköy İbtidâî Mektebi, Şemsettin İbtidâî Mektebi, Ahmetli İbtidâî Mektebi, Ada İbtidâî Mektebi, Tepeköy İbtidâî Mektebi ve Burunucu İbtidâî Mektebi’dir. Piraziz’de ise Merkez Erkek İbtidâî Mektebi, Şeyhli İbtidâî Mektebi, Bozat İbtidâî Mektebi, Maden İslam İbtidâî Mektebi’dir. Keşap’ta Erkek İbtidâî

Piraziz’de ise Merkez Erkek İbtidâî Mektebi, Şeyhli İbtidâî Mektebi, Bozat İbtidâî Mektebi, Maden İslam İbtidâî Mektebi’dir. Keşap’ta Erkek İbtidâî Ali YILMAZ İslamlaşma Sürecinden Cumhuriyete Giresun’da Eğitim- Öğretim 45 Mektebi, Sarvan İbtidâî Mektebi, Tekke İbtidâî Mektebi, Çivriz İbtidâî Mektebi, Halkalı Menceliz İbtidâî Mektebi, Karabulduk İbtidâî Mektebi, Bayramşah İbtidâî Mektebi, Düzköy İbtidâî Mektebi Keşap’ta bulunan mekteplerdir. Dereli’de ise sadece Kırık Nahiyesi, Kulakkaya İbtidâî Mektebi’ni görmekteyiz. Doğu ilçelerine baktığımızda Tirebolu merkezde bulunan iki adet ibtidâî mekteplerin yanında Ortacami İbtidâî Mektebi ve Karaahmetli İbtidâî Mektebi görülür. Doğankent’te ise sadece Harşit İbtidâî Mektebi yer alır. Espiye’ye geldiğimizde; Espiye İbtidâî Mektebi ve Avluca İbtidâî Mektebi mevcuttur. Güce’de bulunan tek ibtidâî mektep ise İlit İbtidâî Mektebidir. Yağlıdere’de Akçakilise İbtidâî Mektebi’yle Camiyanı İbtidâî Mektebi’ni görüyoruz.

-

Görele; Görele İbtidâî Mektebi, Terziaali İbtidâî Mektebi, İmatlı (İnanca) İbtidâî Mektebi, Karaköse İbtidâî Mektebi, Kırıklı İbtidâî Mektebi, Çavuşlu İbtidâî Mektebi, Koyunhamza İbtidâî Mektebi ile en fazla mektebe sahip ilçelerimizdendir. Çanakçı İbtidâî Mektebi ile Kuşculu İbtidâî Mektebi de bu ilçede bulunan iki mekteptir. Eynesil’de bulunan Eynesil İbtidâî Mektebi ve Ören İbtidâî Mektepleri yöre çocuklarının eğitimlerine hizmet etmektedir.2 Güney ilçelerimize baktığımızda ise Karahisâr-ı Şarkî merkezinde Ortamahalle İbtidâî Mektebi, Tamzara İbtidâî Mektebi, Avutmuş İbtidâî Mektebi mevcuttur. Alucra İbtidâî Mektebi, Arduç İbtidâî Mektebi ve Zun İbtidâî Mektep(ler)i Alucra’da bulunan mekteplerdir. Teştik-Mindeval İbtidâî Mektebi ise Çamoluk’ta bulunan tek mekteptir.3 Daylı Köyü İbtidâî Mektebi ilköğrenimi gören Hasan Hilmi Efendi’nin bildirdiğine göre bu mekteplerde; Kur’an-ı Kerim, Tecvid, Kitabet (yazı) Akaid-i Diniyye ve Fıkhıyye dersleri okutulmaktaydı. (BCA, 180.9/92. 449. 1) Şehir merkezlerinde ise; Elif-ba, Kur’an, Tecvid, İlmihal, Ahlak, Sarf-ı Osmani, İmla, Kıraat, Mülahhas Tarih-i Osmani, Muhtasar Coğrafya-i Osmani, Hesab, Hüsn-ü Hatt. ( Kodaman, 1999, 88; Maarif Salnamesi, 1316.338)

Giresun’da Ortaöğretim Kurumları; Cuma Camileri Giresun’un da içinde bulunduğu Anadolu topraklarının İslamlaşma sürecinin XIV. yüzyılın ilk yıllarında başladığını yukarıda belirtmiştik. Kanaatimiz odur ki bu tarihlerden itibaren İslamlaşma/Türkleşme süreciyle birlikte eğitim de önemsenmeye başlamıştır. Bu bağlamda Giresun’da ilk eğitim faaliyetleri de yörenin İslamlaşmasında büyük hizmetleri olan tekke ve zaviyelerin öncülük ettiğini söyleyebiliriz. İnsanların hem iç dünyalarında huzuru sağlama, hem de gündelik işlerinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenen bu müesseseler insanla dini bilgiler vermek ve bu bilgilerin hayata yansıması şeklinde bir eğitim politikası takip etmişlerdir. Genellikle tekke ve zaviyelerin yanında yapılan ve adına Cuma Camileri denilen merkezi camilerde daha üst seviyede eğitim verilmiştir. Özellikle Osmanlı Devletinin kuruluşu ve sonrası büyük hizmetleri olan Dursun Fakı, Davud-ı Kayserî gibi şahsiyetler o günün sosyolojisinde hem müderris hem zaviyedar hem de şeyh-halife-ahi anlamlarında kullanılmaktaydı. Bu bağlamda Giresun’da da aynı durumu görmekteyiz. 1455 tarihli tahrir defterlerinde Giresun civarlarında 290 fakıdan bahsedilmesi ilk dönemlerde bu zümrenin ağırlığına işaret etmektedir. Fakı denildiğinde sadece imamlar, müezzinler ve kanaat önderleri akla gelmemeli, aynı zamanda müderrisler de fakı kavramı içerisinde değerlendirilmelidir. (Hackalı, 2013, 59-60) Bu değerlendirme çerçevesinde taşralarda eğitim faaliyetleri medreseler yapılıp yaygınlaştırılıncaya kadar bu Cuma Camileri’nde fakılar tarafından verilmiş, eğitim faaliyetlerinin medreselere transferi bir-iki asır sonra gerçekleşebilmiştir. Medreseler Giresun’un İslamlaşma sürecinde Cuma Camilerinin yanında medreseler de ön plana çıkmaktadır. Giresun’da tespit edebildiğimiz ilk medrese şimdiki Bulancak (Akköy) ilçesindedir. 1455 tarihli vergi defterinde Şeyh Ali’ye nispetle adının Alihocalu olarak anıldığı tahmin edilen köydeki görevli kişilerde bahsedilirken bazılarında fakih diye bahsedilmesi bu civarlarda bir medresenin varlığını düşündürmektedir. (Fatsa, 20, 180) XV. yüzyılın ikinci yarısında Çepni Beyi Eşter Bey tarafından iskâna açılan Yağlıdere Kızıllar Köyü, en eski yerleşim birimlerindendir. Bu köy iskâna açıldıktan sonra Eşter Bey köye cami yaptırmıştır. 1515 tarihli tahrir defterinde aynı köyde mukim Mevlana Hamza'dan “müderris ve hatib-i cami

 

Şebinkarahisar Karahisâr-ı Şarkî Hacı Yusuf, Fatih Sultan Mehmed, Abdulhalim, Hazinedaroğlu Osman Pasa, Taş Mahallesi Allahkulu, Seyyid Mustafa Efendi ve Hasan Ağa Medresesi. Karahisâr-ı Şarkî Eskibağ Medresesi.

 

Tanzimat Sonrası Açılan Modern Eğitim Kurumları: Rüşdiyeler Batıda başlayan aydınlanma hareketinin ve yapısal değişikliklerin dünyanın diğer ülkelerini de etkilemesi kaçınılmazdır. Osmanlı devleti de bu yeniden yapılanmadan nasibini almış ve bazı yansımaları ve artçı sarsıntıları hissetmeye başlamıştır. Medreselerin, Osmanlıdaki bu yenileşmenin karşısında bir engel olarak gösterilmesi haksızlık olur kanaatindeyiz. Her ne kadar eğitim her işin esası olsa bile devlet ricalinin vizyon çizmedeki acziyetini unutmamak gerekmektedir. İşin farkına varan I. Abdülhamid bu meyanda bazı yenileşme hareketlerine girmiş ve medresenin direnmesine rağmen bazı adımlar atmıştır. Osmanlı devletiyle Ruslar arasında devam edegelen ve başarısızlıkla sonuçlanan savaşlardan olacak ki I. Abdülhamid 1776 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayunu kurdurarak askeri alanda bir reform hareketi başlatmaya çalışmıştır. Takip eden yıllarda ise III. Selim de 1795 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayunu kurdurmuş lakin mevcut statüko bunu kabullenmeye yanaşmamıştır. (Akyüz, 2011, 144) Eğitimde yeniden yapılanmanın askeri alanda başlatılması mevcut kötü askeri gidişata dur demek için düşünülmüş fakat yapılanma Yeniçeri engeline takılmış ve belki de sıranın kendisine geldiğini fark eden medreseliler de bu durumdan çok hoşnut olmamışlardır. Ancak takip eden yıllarda Avrupa’da başlayan ve bütün Dünya’yı etkileyen Reform, Rönesans rüzgârından Osmanlı Devleti de nasibini almıştır.

 

Bir kısım maarif tarihçilerinin ilköğretim, bir kısmının ise ortaöğretime dâhil ettikleri rüşdiye mektepleri, II. Mahmut devrinde sıbyan mekteplerinin yetersizliği kabul edilerek sınıf-ı sânî olarak açılmış: padişah tarafından bu mekteplere rüşdiye ismi verilmiştir. (Akyüz, 2011, 144) Bu mektepler Osmanlı devletinde kız çocuklarının sıbyan mektepleri üzerine bir üst öğrenim görme imkânına sahip oldukları ilk eğitim kurumlarıdır. Öğretim süresi 4 yıl olarak başlayan rüşdiyelerle ilgili olarak, Nazir Kemal Efendi tarafından mektepler açılıp çoğaldıkça rüşdiyelerin programlarında da değişikliğe gidilmiştir. 1850 yılında müfredat programlarında Arapça ve Farsça dersleri azaltılıp, fen, matematik ve coğrafya gibi dersler artırılarak önemli ölçüde modernleşmeye gidilmiş, derslerde teoriğin yanında pratiğe de önem verilmeye başlanmıştır. (Yıldız, 2007, 24) Okutulan derslere gelince: Sarf-ı Arabi, Talim-i Farisi. A’mali Erbaa, Ahlak, Hatt-ı Sülüs Arapça, Kavaid-i Farisi, Muhtasar Hesab, Avrupa Coğrafyası, Tercüme, Kıraat, Rik'a ve Sülüs, Gülistan, Hesap, Coğrafya, İmla ve İnşa, Fezleke, Fransızca, Risale-i Erbaa, Cebir, Hendese, Usul-i Defter, İnşa, Kavaid-i Osmaniye, Tarih-i Osmani ve Hatt-ı Rika’dan ibarettir. (Kodaman, 1999, 111) Taşradaki iki üç öğretmene sahip küçük rüşdiyelerde daha çok Din Dersleri, Arapça, Dört İşlem, Yazı, İmla ve İnşa, İlm-i Hal, Ahlak ve Tarih dersleri okutulmuştur. (Kodaman, 1999, 112) Zaten iki üç öğretmenle bu derslerden daha fazlasının verilmesi imkânsızdır. Giresun ilinde Rüşdiye mekteplerinin tarihi serencamına baktığımızda; ilki 1863 yılında Karahisâr-ı Şarkî de açılan rüşdiye mektebidir. (Alkan, 2000, 20) Daha sonra ise 1871 yılında açılan ve iki muallimle eğitim hayatında gördüğümüz Giresun Rüşdiye Mektebi (Trabzon Vilayet Salnamesi, c.3, 167) ve 1872 yılında açılan Tirebolu Rüşdiye Mektepleri’dir. (Trabzon Vilayet Salnamesi c.3, 167; Trabzon Vilayet Salnamesi, c.5, 145; Trabzon Vilayet Salnamesi, c.6, 151) Bulancak merkeze taşınma tartışmalarına rağmen 1877 yılında bugünkü Ayvasıl’da inşa edilen (Bulancak) Akköy Rüşdiye Mektebi, (Maarif Salnamesi, 1319, 712) Görele merkez ilçede 1891 tarihinde açılan Rüşdiye mektepleriyle (Maarif Salnamesi, 1319, 712; BOA, MF, MKT, 153.117) eğitim hayatını devam ettiren son rüşdiye mektebi ise 1889’da resmi açılışı yapılıp, 1897 senesinde öğrenci almaya başlayan Alucra Rüşdiye Mektebi’dir. (BOA, MF, MKT, 345. 56) Bu mekteplerle birlikte nüfusu 500'den fazla olan yerleşim merkezlerine açılması istenen rüşdiye mektebi çılma çalışmaları devam etmiş, mektep binasını mahalli imkânlarla yapmalarına rağmen sebebini bilemediğimiz nedenlerle eğitim hayatına başlayamayan Keşap Rüşdiye Mektebi’nden de bahsetmek gerekmektedir. (BOA, MF, MKT, 106. 21) Muallim ataması yapılmasına rağmen Piraziz Rüşdiye Mektebi de maalesef eğitim hayatına başlayamamıştır. (BOA, MF, MKT, 97.115) Giresun halkı tarafından farkındalığın oluştuğu 1904 yılı itibarıyla Giresunlu eşraftan eğitim gönüllülerinin müracaatı üzerine Trabzon Vilayetince Maârif Nezareti’ne yazılan yazı etkili olacak ki (BOA, MF, MKT, 732. 20) 1906 yılı itibarıyla Daru’l-Muallimât Mektebi’ni pekiyi derece ile bitirmiş olan Sabriye Hanım’ın, aylık 500 kuruş maaşının mahallince karşılanması şartıyla Giresun İnas Rüşdiyesi’ne atanması uygun görülmüş, ancak bu mektep de o günün siyasi çalkantıları sebebiyle öğrenci kabul etmemiştir. (BOA, MF, MKT, 894. 58) Yeniden yapılanma sürecinde Giresun merkez ve Karahisâr-ı Şarkî de bulunan rüşdiye mektepleri İdadiye, diğerleri ise İbtidâi mekteplere dönüştürülerek 1910 yılında kapatılmışlardır. Genelde 3-4 muallimle eğitim hayatını sürdüren bu mekteplerin muallim maaşlarının bizzat devlet tarafından verilmesi eğitim sistemine getirilen bir yenilik olarak algılamak gerekmektedir. Kız çocuklarının okuma imkânına sahip olması ve Türkçe’nin eğitim dili olarak kabul edilmesi de eğitime getirilen yeniliklerdendir. Giresun'daki rüşdiyelerdeki öğrenci sayıları değişiklik göstermesine rağmen merkez mekteplerde 100'e kadar çıkmış, (Maarif Salnamesi, 1318. 1459) diğerlerinde ise bu sayının daha aşağısında kalmıştır. En fazla üç dört muallime sahip küçük rüşdiye mekteplerinde; Din Dersleri, Arapça, Dört işlem, Yazı, İmla ve İnşa, İlm-i Hâl, Ahlak ve Tarih dersleri okutulmuştur. İdâdî Mektepleri Sözlükte hazırlamak, geliştirmek manasına gelen ve Arapça “İdâdî” mastarından türemiş olan kelime “hazırlama yeri” demektir. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne kadar her türdeki mekteplerin hazırlık sınıfları için kullanılan İdâdîler, Nizamnameyle rüşdiye mektebini bitiren Müslimgayrimüslim öğrencilerin devam ettikleri müstakil mektep olarak eğitim- öğretim vermişlerdir. Bu kurumların ilk etapta hane sayısı 1.000'den fazla olan kaza ve kasabalara açılması kararlaştırılmıştır. 1873 yılına kadar maddi imkânsızlıklar nedeniyle açılamayan mektepler üç yıllık olacak şekilde planlanmıştır. (Kodaman, 1999, 114-115) 1873’de Daru’l-Maarif-i İdâdîye çevrilmesi suretiyle ilk İdadi mektep açılmıştır

 

Taşrada da 1882 yılından itibaren bazı vergi gelirleri maarife kaydırılarak İdâdîlerin açılmasına başlanmıştır. İlk hamlede 43 İdadi açılmış, 1887 yılında toplanan Maarif Komisyonu’nun İdâdîlerin o zamana kadar açılanlarının muhafazası ve yeni İdâdî açılmaması yönündeki kararı hükümetçe kabul edilmemiş, aksine İdâdîlerin yapımına hız verilmiştir. Kapatılan rüşdiyelerin tahsisatının İbtidâîlere değil İdâdîlere verilmesi için İrade-i Seniyye çıkarılmıştır. (Doğuştan, 1987, c. I, 469) İdadi mekteplerde zaman içerisinde bazı yapısal değişiklikler yapılarak, rüşdiyelerle birleştirilerek leyli (yatılı), nehari (gündüzlü), sancak, vilayet ve beş yedi yıllık gibi isimlerle anılmaya başlanılmıştır. İdâdîlerin yeniden yapılandırılmasıyla bu mekteplere olan öğrenci talebi artmıştır. (Yıldız 2007, 29) Fırsat eşitliğinden hareketle leylî İdâdîler taşrada da açılmaya başlanılarak sosyal devletin gerekliliği olarak fakir aile çocuklarının da istifadesi sağlanmıştır. (Kodaman, 1999, 124 v.d.) İdâdîlerde okutulan dersler ise; Kavaid-i Osmaniye, Arabi, Farisî, Kıraat ve Kitabet-i Türkî, Tarih-i Umumiyye-i Osmânî, Mükemmel Hesab, Cebir-i Alî, Coğrafya-i Umumiyye-i Osmanî. Jimnastik, Mükemmel Hendese, Müsellesat, Resim ve Tarama, Fransızca, Almanca ve İngilizcedir. (Kodaman, 1999, 117) Giresun vilayetindeki öğretim kurumlarından bir tanesi de İdâdîlerdir. Şebinkarahisar ilçesinde ilk İdadi mektep II. Meşrutiyet döneminde halkın isteği üzerine 1909’da Karahisâr-ı Şarkî Rüşdiyesinin İdadiye dönüştürülmesiyle açılmıştır. 1910 yılında beş senelik Liva İdâdîsi olarak eski rüşdiye binasında 31 öğrenci kayıt yaptırarak eğitim öğretime başlamıştır. (Maarif Nezareti İhsaiyat Mecmuası, 1329-1330, 50) Zira 1908-1909 eğitim öğretim yılında İhsaiyat Mecmuası İstatistiğinde Karahisâr-ı Şarkî İdadisi ismen geçmemektedir. (Maarif Nezareti İhsaiyat Mecmuası, 1325-1326, 22) 1917 yılında eğitim öğretime ara verilen Karahisâr-ı Şarkî liva İdadisi, 1919 yılında tekrar açılmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla orta mektebe (Lise) çevrilmiştir. (Çapa, 2000, 32) Karahisâr-ı Şarkî İdâdîsi’nde okutulan derslerin haftalık ders programına ilişkin bilgi verilmemesine rağmen on bir ayrı ders mualliminden bahsedilmesi derslerle ilgili bilgi edinmemize yardımcı olmaktadır. Mektepte okutulan dersler şunlardır: “Ulûm-u Dîniyye, Türkçe, Riyaziyât, Ulûm-u Tabiiyye, Fransızca, Tarih ve Coğrafya, Malûmât-ı Medeniyye-i Ahlâkiyye ve Hukûkiyye, Resim, Hüsnü Hatt, Terbiyetü’l-Bedeniyye ve Musiki.” (Maarif Nezareti İhsaiyat Mecmuası, 1329-1330, 56) Görüldüğü gibi merkezin müfredatında bulunan dersler aynen Karahisâr-ı Şarkî İdâdîsinde de okutulmaktadır. Giresun’da açılan ikinci idadi mektebi Karahisâr-ı Şarkî İdâdîsinden 3 yıl sonra 1912 yılında eğitim hayatına başlayan Giresun İdadi Mektebi’dir. Rüşdiyelerin kapatılması sürecinde ise Giresun Rüşdiye Mektebi Giresun İdadi Mektebi’ne dönüştürülmüştür. Resmi açılışı yapıldığı yıl 74 öğrenci kaydederek Giresun eğitim hayatına etkili bir giriş yapmıştır. (Maarif Nezareti İhsaiyat Mecmuası, 1329-1330, 51) XX. yüzyılın başlarında Giresun ili toplamında 79.424 Müslüman 16.445 de Gayrimüslim yaşamakta olup, Gayrimüslimlerin Müslümanlara oranı % 17, 2’dir. Görele kazasında ise 23.072 Müslüman nüfus, 1.061 Gayrimüslim nüfus yaşamakta olup, Gayrimüslimlerin Müslümanlara oranı % 4 dür. Şebinkarahisar’da ise 42.427 Müslüman, 18.358 Gayrimüslim nüfus olup, Gayrimüslimlerin Müslümanlara oranı % 30’dur. Ancak Gayrimüslim nüfus daha çok Şebinkarahisar'da yoğunlaşmıştır. Alucra kasabasında oran %98 ile Müslümanların lehinedir. Okullaşma oranı ile ilgili olarak Trabzon vilayeti genelinde 1901 yılı itibarıyla 498.520 Müslüman nüfustan her kademede mektebe giden öğrenci sayısı 52.223 olup okullaşma oranı % 10,5'dir. Aynı tarihlerde Trabzon genelinde toplam 89.647 gayrimüslim nüfusun 11.536’si okullaşmış ve % 13’ü bularak Müslüman tebaadan % 2,5 oranında daha fazladır Gayri Müslim Mektebleri Kuruluşundan itibaren eğitim konusunda gayet rahat hareket etmiş olan gayri Müslimlerin eğitimleri ilk zamanlar her milletin ruhani başkanlığının gözetimi altında yapılıyordu. Mekteplerin açılması, kapatılması, yönetici ve öğretmen tayinleri, programlar ve denetimler bunların yetki alanındaydı. Kamusal alanla ilgili bir sorun yaşanmadığı sürece Osmanlı yönetimi gayri Müslim mekteplerine herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Osmanlılarda yenileşme dönemi ile birlikte Tanzimat Fermanı, Nizâm-ı Cedîd, I. Meşrutiyet gibi yapısal oluşumların her biri gayrimüslimler adına birer avantaja dönüştürülmüştür. Bu durumun farkında olan merkezi hükümet 1869 Maarifi Umumiyye Nizamnamesi ile durumu kontrol altına almaya çalışmıştır. Nizamnamenin yayımlanmasına kadar gayet rahat hareket eden ve her türlü serbestlik içinde olan yabancı mektepler, bu Nizamnameyle disiplin altına alınmaya çalışılmış ve gayrimüslimlerce fırtınaların koparılmasına sebep olmuştur. Zira adı geçen Nizamnamede gayrimüslim mekteplerin açılması ile ilgili olan 129. madde herhangi bir yabancı mektebin açılabilmesi için; mektepte görevlendirilecek öğretmenlerin Maarif Nezaretince kabul görecek bir diploma sahibi olmaları, mekteplerde genel ahlaka ve ülke politikasına aykırılık içeren öğretim faaliyetleri olmaması, okutulacak derslerin Maarif Nezareti veya Maarif İdarelerince tasdik edilmesi gibi üç temel umdeyi yerine getirmeleri ruhsat alabilmeleri için ön şart olarak konulmuştu. Bunun için Giresun’da yeni açılan yabancı mekteplerin açılış izinleri, önceki mektep açılışları kadar kolay olmamıştır. Bu mekteplerin tamamına yakını bir mabet etrafında konuşlanmış ve mektebin her türlü ihtiyaçları ile öğretmen maaşları dini yapılanma içinde karşılanmıştır. (Vahapoğlu, 1997, 15) Gayrimüslim çocuklarının eğitimi için şehir merkezleri başta olmak üzere gayri Müslim unsurların yoğunlukta bulunduğu köy yerleşim merkezlerinde de ilköğretim seviyesindeki mektepler açılmıştır. Tespit edebildiğimiz gayrimüslim mektepleri şunlardır:5 “Giresun merkezde Gogara Mahallesi Rum Mektebi, Gogora İnas (Kız) Rum Mektebi, Zukur (Erkek) Rum Mektebi, Sokakbaşı Rum Mektebi, Saytaş Rum Mektebleri ile köylerde bulunan Yomrahisar Rum Mektebi, Divane Rum Mektebleriyle, Bulancak ilçesinde İhsaniye Rum Mektebi ve Bulancak Rum Mektebi, Keşap ilçesi Büyükgeriş Rum Mektebi, Çukurköy Rum Mektebleriyle Giresun merkez ilçede bulunan bir adet Kumyalı Mahallesi Ermeni Mektebi. Doğu ilçelerinde ise; Tirebolu Rum Mektebi, Tirebolu Ermeni Mektebi, Görele Elevü Rum Mektebi ve Görele Ermeni Mektebleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Güney ilçelerinde ise birisi Karahisâr-ı Şarkî Rum Mektebi, diğeri ise Alucra Rum Mektebi’dir. Güney ilçelerinden biri olan Şebinkarahisar'da birisi Ermenilere ait olmak üzere Karahisâr-ı Şarkî Rum Rüşdiye Mektebi ve Karahisâr-ı Şarkî Berkaç Efendi Ermeni Rüşdiye Mektebleri’ne şahit olmaktayız. Gayri Müslim Rüşdiye Mektepleri 500 ve daha fazla hane sayısı ölçek alındığında XX. yüzyılın sonlarında Şebinkarahisar’daki nüfus yoğunluğu ile ilgili değerlendirme yapabiliriz.

SONUÇ

 Bilindiği gibi eğitimin toplumsal değişme sürecinde hem değerleri muhafaza etme gibi tutucu bir işlevi, hem de yeniliklere açık olma ve değişmeyi hızlandırma gibi temel birbirine zıt gibi görünen iki temel görevi vardır. (Tezcan 1981, 164) 1397 yılından itibaren İslamlaşma ve Türkleşme sürecine giren Giresun içinde merkezi Hükümet toplum örfünü ve dini algılarını değiştirmek için bazı eğitimsel çalışmalara girmiştir. Zira fethedilen yerlerdeki meskûn insanların hepsi hicret etmeyip yaşayışlarına devam etmişlerdir. Bu eğitimlerle bazı örflerin ibka, bir kısmı inşa ve bir kısmını da ilga ettiği gerçeğinden fethedilen yerlerde İslam dinine uygun bir hayat tarzı oluşturulmaya çalışılmıştır. Toplumun örfündeki bu devam ettirme, değiştirme ve yeniden yapılandırılarak sürece katma diye adlandırılan bu transformasyon ancak eğitimle yapılabilir. Bugünkü Giresun vilayeti sınırları içerisindeki Ahi şeyhleri Karadeniz uç bölgelerini iskâna açmak ve fetih hareketini kolaylaştırmak için çaba sarf etmişlerdir. Giresun Tekke köyünde Yakup Halife, Bulancak’ta Şeyh Mesud, Yavuz Kemal'de Şeyh Mustafa, Piraziz’de Şeyh İdris, Yağlıdere Ahiçukuru Tekkesinde Şeyh Abdullah, Tirebolu’da Ede Derviş, Alucra yöresinde Çağırgan Kardeşler ve diğer yerlerde tekke ve türbeleri olan alperenleri sayabiliriz. Bu şeyh ahiler yaptırdıkları tekke ve zaviyelerin yanlarına yaptırdıkları eğitim kurumlarıyla bu ihtiyacı gidermeye çalışmışlardır. İlk dönem eğitim faaliyetleri yeni iskâna açılan yerleşim yerlerinde tekke ve zaviyelerin bulunduğu muhitlerdeki cuma camileri, muallimhaneler, sıbyan mektepleri ve çok kurumsal olmasa da medreseler vasıtasıyla sürdürülmüştür. Giresun’da ilköğretim faaliyetlerine 6-11 yaşlarındaki erkek ve kız çocukları kabul edilip eğitim verildiği muallimhaneler ve her yerleşim yerlerinde bir veya birden fazla yaptırılan sıbyan mektepleriyle yürütülmekteydi. Ders programlarında Kur'an-ı okuma ve namaz kılacak kadar Kur'an'dan ayet ezberleme ile basit dini bilgilerin verildiği bu dersler genelde cami hocaları veya nadiren de olsa vakıf tarafından görevlendirilen muallimler tarafından verilmekteydi. Başlangıcından itibaren incelediğimiz medreselerin bir kısmı ilk dönemlerde Alperenler veya hayır sahibi vatandaşlar tarafından yapılmıştır. Daha sonra ayan aileleri ile üst düzey bürokratlar tarafından yapılmaya devam edilmiş, en fazla medreselerde müderrislerin öncülüğünde veya vatandaş katkılarıyla yapılmıştır. Hemen her medrese için vakıf tesis edilerek KSBD, Sonbahar 2017, Y. 9, C. 9, S. 2, s. 37-61 ilgili olan 129. madde herhangi bir yabancı mektebin açılabilmesi için; mektepte görevlendirilecek öğretmenlerin Maarif Nezaretince kabul görecek bir diploma sahibi olmaları, mekteplerde genel ahlaka ve ülke politikasına aykırılık içeren öğretim faaliyetleri olmaması, okutulacak derslerin Maarif Nezareti veya Maarif İdarelerince tasdik edilmesi gibi üç temel umdeyi yerine getirmeleri ruhsat alabilmeleri için ön şart olarak konulmuştu. Bunun için Giresun’da yeni açılan yabancı mekteplerin açılış izinleri, önceki mektep açılışları kadar kolay olmamıştır. Bu mekteplerin tamamına yakını bir mabet etrafında konuşlanmış ve mektebin her türlü ihtiyaçları ile öğretmen maaşları dini yapılanma içinde karşılanmıştır. (Vahapoğlu, 1997, 15) Gayrimüslim çocuklarının eğitimi için şehir merkezleri başta olmak üzere gayri Müslim unsurların yoğunlukta bulunduğu köy yerleşim merkezlerinde de ilköğretim seviyesindeki mektepler açılmıştır. Tespit edebildiğimiz gayrimüslim mektepleri şunlardır:5 “Giresun merkezde Gogara Mahallesi Rum Mektebi, Gogora İnas (Kız) Rum Mektebi, Zukur (Erkek) Rum Mektebi, Sokakbaşı Rum Mektebi, Saytaş Rum Mektebleri ile köylerde bulunan Yomrahisar Rum Mektebi, Divane Rum Mektebleriyle, Bulancak ilçesinde İhsaniye Rum Mektebi ve Bulancak Rum Mektebi, Keşap ilçesi Büyükgeriş Rum Mektebi, Çukurköy Rum Mektebleriyle Giresun merkez ilçede bulunan bir adet Kumyalı Mahallesi Ermeni Mektebi. Doğu ilçelerinde ise; Tirebolu Rum Mektebi, Tirebolu Ermeni Mektebi, Görele Elevü Rum Mektebi ve Görele Ermeni Mektebleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Güney ilçelerinde ise birisi Karahisâr-ı Şarkî Rum Mektebi, diğeri ise Alucra Rum Mektebi’dir. Güney ilçelerinden biri olan Şebinkarahisar'da birisi Ermenilere ait olmak üzere Karahisâr-ı Şarkî Rum Rüşdiye Mektebi ve Karahisâr-ı Şarkî Berkaç Efendi Ermeni Rüşdiye Mektebleri’ne şahit olmaktayız. Gayri Müslim Rüşdiye Mektepleri 500 ve daha fazla hane sayısı ölçek alındığında XX. yüzyılın sonlarında Şebinkarahisar’daki nüfus yoğunluğu ile ilgili değerlendirme yapabiliriz. 5 Bk. Yılmaz, Ali, “XIX. Yüzyıldan Cumhuriyete Giresun'da Eğitim ve Öğretim”, (Basılmamış Doktora Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013 58 yapımından sonra da yaşaması için çaba harcanmıştır. Vakıflarda mütevelli olan şahıslar genellikle müderris maaşının 1/3'ü kadar maaş alıp, vakıf menkul ve gayrimenkullerini en iyi şekilde değerlendirerek gerekli yerlere harcama yapmakla görevli kimselerdir. Haşiye-i Tecrid ve Miftah medreseleri olarak düşündüğümüz bu medreselerden mezun olanların bir kısmı büyük vilayetlerdeki medreselere yönlendirilmişlerdir. İlk eğitim kurumları ve medreseler XV. ve XVI. yüzyıllara ait tapu-tahrir defterlerindeki bilgilerden edinilmiş ya da bizzat müderris isminin geçmesinden ya da atıf yapılmasından anlaşılmaktadır. Giresun’da yedisi XIX. yüzyıla ulaşamamış toplamda 106 medrese mevcuttur. Bu medreseler XV. yüzyılın ikinci yansından itibaren açılmaya başlanılmış, Tanzimat öncesi yapımına hız verilmiş; 80'e yakını, medresede öğrenim gören talebelerinin askerlikten muaf tutuldukları 1892 senesinden önce açılmıştır. Zira bu tarihlerden sonra yapılan ve ihtisas medresesi olarak tanımlanan Alınyuma Daru’l-Hadisi ile diğer bazı medreselerde ciddi eğitimin verildiğini görmekteyiz. Medrese müderrisleri ekseriyetle Dersaadet, Kayseri, Amasya veya Tokat gibi büyük medreselerden mezun olmuş hocalardır. Ancak köy medreselerinin bazılarında olduğu gibi Giresun ve Karahisâr-ı Şarkî Kazası medreselerinden mezun olanlardan da müderris olarak görevlendirmeler olmuştur. Çalış, Mesudiye ve Alınyuma Medresesi müderrisleri bunlardan bazılarıdır. Tanzimat döneminde Osmanlı eğitim sisteminde başlayan değişim Giresun ilini de etkilemiş ve ilköğretimde sıbyan mekteplerine alternatif olarak açılmaya başlayan İbtidâî mektepleri 1892 yılında Giresun Soğuksu Mahallesi’nde açılmaya başlanarak eğitimde modernleşme süreci Giresun ilini de etkilemiştir. Sıbyan mekteplerinin yerine ihdas edilen İbtidâî mektepleri kurulmaya başlanmıştır.

- İlk olarak Soğuksu Mahallesi’nde 1887 diğeri ise yine aynı mahallede 1895 yılında açılmaya başlanmış, İbtidâî mektepler başta şehir merkezleri olmak üzere hızlıca çoğalmış ve Cumhuriyetin kuruluş tarihine kadar Giresun'daki sayıları 75 rakamına ulaşmıştır. Giresun’da eğitim hayatını sürdüren modern mekteplerin birisi de rüşdiyelerdir. İlk rüşdiye mektebi 1863 yılında Karahisâr-ı Şarkî Kazasında devam eden yıllarda 1910 yılında Giresun Rüşdiye Mektebi ile Tirebolu Rüşdiye Mektebleri açılmış, bu mektepleri Görele, Akköy, Alucra Rüşdiye Ali YILMAZ İslamlaşma Sürecinden Cumhuriyete Giresun’da Eğitim- Öğretim 59 Mektebleri takip etmiştir. Piraziz nahiyesinde bir Rüşdiye mektebi açılmış, öğretmen ataması yapılmasına rağmen eğitime başlayamamıştır. Keşap nahiyesi ileri gelenlerinin baskısıyla bu yerleşim yerinde de bir rüşdiye mektep açılmasına çalışıldıysa da başarılı olunamamıştır. Giresun merkezde bir adet İnas (kız) Rüşdiye Mektebi açılmış Sabriye Hanım diye bir muallim ataması yapılmasına rağmen eğitime başlanılmadan kapatılmıştır. Rüşdiye mekteplerinin Türk eğitim tarihine getirdiği en belirgin yenilik daha önceleri sadece sıbyan mekteplerinde okuma fırsatı bulan kız çocuklarının rüşdiyelerle birlikte bir üst öğrenime devam etme şansını elde etmeleridir. Muallim maaşları mektebin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte muallim-i evvel bir görevlinin maaşı aylık 500 kuruş olup bu rakam 400-500 kuruş arasında değişebilmektedir. Aynı tarihlerde bir müderrisin maaşı ise aylık 50-60 kuruş arasındadır. İdadi mekteplerine gelince; Giresun’da sadece iki adet İdadi olup Karahisâr-ı Şarki’de diğeri ise Giresun merkezde yer almaktaydı. Her iki mektep de Rüşdiyelerin yeniden yapılandırılması sürecinde İdadiye çevrilmiştir. Osmanlı devleti içindeki gayri Müslim vatandaşlar kendi dinsel yapıtlarının hemen yanlarına inşa ettikleri ilköğretim seviyesinde kız ve erkek mektepleriyle eğitimini almışlardır. Özellikle Şebinkarahisar’da açılan biri Rum, diğeri Ermenilere ait olan iki adet Rüşdiye mektebinin varlığı kayda değerdir. İbtidâî mektep muallimlerinin maaşlarının idadi ve rüşdiye mektebi maaşlarına göre daha az olduğu görülmektedir. Rüşdiye mektebinde muallim-i salislik görevini yapan bir muallimin maaşı 150 kuruş iken, Giresun merkezdeki bir İbtidâî mektebinde 1906 yılında muallimlik yapan İsmail Efendi’nin maaşı ancak 112,5 kuruştur. Bu durum mektepler arasındaki hiyerarşik yapının maaşlara da yansıdığını dolaysıyla ilköğretim seviyesinde olan mektep muallim maaşlarının diğerlerinden daha az olduğunu göstermektedir. Mesleki mekteplere Giresun'da rastlayamadık. Sadece Daru’l- Muallimin mektebi 1913 yılında açılmış, savaş yıllarına denk geldiğinden olacak ki eşrafın kapatılmamasına yönelik çabalarına rağmen öğrenci kabul edemeden kapatılmıştır.KAYNAKÇA Ali YILMAZ

 

ŞEBİNKARAHİSAR’DA 1932-1933*1934-1935*1936-1937 Yılları arasında okula kayıt yaptıran öğrencilerimiz. Bu araştırmamda bana olurları ile yardımcı olan Sayın Kaymakamımız Murat Çağrı Erdinç’e  ve İstiklal İlkokulu Okul Müdürümüz Murat Biber’e çok teşekkür ediyorum.

 

      Mektebi                                                              Talebenin No:170

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten

Ne surette

çıktığı

 

Mahmut Ef.

338

ŞKHisar

Menzilci

Oğlu Muharrem Ef.

-

Tüccar

Bülbül

14.7.933

Dördüncü sınıfa

İnkilaptan devren

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

934-935 Ders yılında Beşte Kalmıştır. Mezun. Orta 22.7.936

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

   

 

 

 Mektebi                                                                  Talebenin No:329

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Abdurrah

man

928

ŞKHisar

Rüstem

Kalaycı

oğlu

Azize

Rüstem

Kalaycı

oğlu

Orta

ma

18.9.935

birinci

Babası

22.10.936

nakil

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

935-936 Ders yılında devem etmediğinden 1’de kaldı

 

 

 

 

 

                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 Mektebi                                                                Talebenin No:337

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği

Tarih ve Kabul

Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne Surette

çıktığı

Mukaddes Dikmen

928

ŞKHisar

Hüseyin Dikmen

Saime

Dikmen

Hüseyin Dikmen

Orta okul

öğretmeni

Bülbül

Mah.

4.10.935 Birinci

babası

30.9.936'da Ünye’ye nakletti

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

1935-1936 Ders yılında devam etmediğinden 1’de

kaldı

 

 

 

 

 

                             

               

 

 

 

      Mektebi                                                                  Talebenin No:355

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği

Tarih ve Kabul

Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten

Ne surette

çıktığı

 

Selahaddin

927

ŞKHisar

Süleyman

Nuri canbaz

oğlu

Ayşe

S.Nuri

Canbaz

Oğlu

Nalbant

Bülbül

Mah.

16.10.935

Birinci

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

935-936 Ders yılında !’de kaldı.

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

 

 

 

     

Mektebi                                                                 Talebenin No:135

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği Tarih ve Kabul

Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

 

 

Bekir Ef.

Sivas

927

Mehmet
Nuri Ef.

Zekiye

Nuri H.

Mütevelli

Oğlu Mehmet

Nuri

Orta mah

10.10.932

S.1

yeniden

Pota müvezzü

Şevki Ef

10.9.935 te Giresun’a nakletti.

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

934-935 Ders yılında 3 te kaldı.

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

 

 

 

 

      Mektebi                                                              Talebenin No:388

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği Tarih ve Kabul

Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne Surette çıktığı

Meserret

Erden

929

ŞKHisar

Kazım

Erden

Kerime

Erden

Kazım Erden

Müftü

Bülbül

Ma.

16.9.936

Yeniden

birinci

imza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

 

 

 

 

 

                             

 

     Mektebi            Talebenin No:47-340                      

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten

Ne surette

çıktığı

 

Ahmet

341

ŞKHisar

Mehmet

Dilsiz

oğlu

Fatma

Mehmet Dilsiz oğlu

Demirci

Müftü

Ma.

8.10.935

İnkilaptan naklen 4’e

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

     

 

Mektebi                                                                Talebenin No:250

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin Adı sanı Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Kemal Ef

ŞKHisar

341

Ramiz

Zeynep

Karslı

Abbas

Oğlu

Ramiz

Hamal

Bülbül

Ma.

12.9.934

S.1 yeniden

babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

834-935 Ders yılında birde kaldı.

 

 

 

 

 

                               

               

     Mektebi                                                                 Talebenin No 312

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve sanı

Babasının Vazıh ve Adres ve sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği

Tarih ve Kabul

Edildiği sınıf

Velisinin Adı sanı Sıfat ve adresi

Mektepten Ne surette  çıktığı

 

Cahit

341

ŞKHisar

Abdullah

Tahsin Efendi Halamanlı

oğlu

Rahime H.

Abdullah Tahsin Ef.Sıhhat

Memurluğundan Mütekait

Bülbül

Ma.

10.11.934 naklen

Birinci

sınıfa

 

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

 

  Mektebi                                                                  Talebenin No:246

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

 

Ragıp Ef.

ŞKHisar

İbrahim Ef.

Hatice H.

Menzilci

Oğlu

İbrahim Ef.Serbes

Bülbül

12.9.934

S.1

Yeniden

Menzilci

oğlu

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

 

 

 

 

 

                                 

               

   Mektebi                                                           Talebenin No:171

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin Adı sanı Sıfat ve adresi

Mektepten Ne surette çıktığı

 

Remzi Ef.

340

ŞKHisar

Pehlivan oğlu İbrahim

Ağa

 

Çifçi

Taş

14.9.933

Dördüncü

Sınıfa

İnkilaptan devren

Babası

Mektebi

Bitirmiştir.

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

Şahadetnamenin derecesi-İyi

Mezun

Şahadetname tarihi 20.6.935

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

 

İstiklâl ………..      Mektebi                              Umumi Sicil Defteri                                      Talebenin No:418

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Ahmet Yılmaz

929

ŞKHisar

Ali

Yılmaz

Zennube

yılmaz

Ali Yılmaz

Semerci

Bülbül

Ma.

25.9.936

Yeniden Birinci

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

 

 

 

 

 

                             

               

 

 

  

 

 

 

   Mektebi                                                              Talebenin No:452

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten

Ne surette

çıktığı

 

Halime

Sayılgan

339

ŞKHisar

Talat

ölü

Munise

Sayılgan

Talat Ölü

Mütekait

Mahkeme

üyesi

Orta

Ma.

12.10.936 İnkilaptan devren 4’e

Dedesi ömer

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

İkinci devre

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

   

 Mektebi                                                              Talebenin No:449

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve

Kabul Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette çıktığı

Muhsin Kalkan

337

ŞKHisar

Sait Kalkan

Mahi

ölü

Sait Kalkan

Öğretmen

Taş

Ma.

10.10.936

İnkilaptan

Devren 4’e

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

 

 

 

 

 

                               

   

 Mektebi                              Umumi Sicil Defteri                                      Talebenin No: 394

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten

Ne surette

çıktığı

 

Yaşar

Kavukçu

928

ŞKHisar

Şerif

Kavukçu

Gülsüm
kavukçu

Şerif Kavukçu

Çapulacı

Kavaklar

Ma.

17.9.936

Yeniden

birinci

babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

İkinci devre

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

 

Mektebi                                                              Talebenin No:386

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin Adı sanı Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette çıktığı

Adnan Kömbe

929

ŞKHisar

Mehmet

Kömbe

Behiye

Kömbe

Mehmet
kömbe

Manifa-turacı

Bülbül Mah.

14.9.936

Yeniden

birinci

Babası

İmza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

 

 

 

 

 

                               

 

    

 

Mektebi                                                               Talebenin No:358

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten

Ne surette

çıktığı

 

Meliha

926

ŞKHisar

S.Nuri

Canbaz

Oğlu

 

Fatma

S.Nuri

Canbaz

Oğlu

Nalbant

Bülbül

Ma.

23.10.935 İnkilaptan

Naklen İkinci

babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

 

   

 

 Mektebi                                                              Talebenin No:359

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği

Tarih ve Kabul

Edildiği sınıf

Velisinin Adı sanı Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette çıktığı

Sabahat

926

ŞKHisar

Osman

Kaya

Naciye

Osman Kaya

Tecimer

Bülbül

Ma.

25.10.935

Tamzaradan

Naklen 3’e

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

 

 

 

 

 

                             

               

 

 Mektebi                                                            Talebenin No:346

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin Adı sanı Sıfat ve  adresi

Mektepten ne

Surette çıktığı

Saime

928

ŞKHisar

Kazım Berberoğlu

Hanımcık

Kazım Berberoğlu

Çapulacı

Bülbül

10.10.935

Birinci

Babası

imza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

 

 

 

 

 

                             

                  

                  Mektebi                                                             Talebenin No:345

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe Girdiği  Tarih ve Kabul Edildiği sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne Surette

çıktığı

Osman

341

ŞKHisar

Nazım

Kızıklı

oğlu

Bakiye

Nazım

Kızıklı

Oğlu

Bakkal

Bülbül Ma.

8.10.935

İnkilaptan

Naklen

4’e

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                         

 

 

 

    

Mektebi                                                              Talebenin No:262

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Davut Ef.

ŞKHisar

926

Harun Ef.

Zeynep

Harun H.

Çolak

Oğlu Harun Ef.

Semerci

Bülbül

16.9.934

S.1

yeniden

 

Babası Harun Ef.

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

 

 

 

 

 

                             

    

Mektebi                                                          Talebenin No:260

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten

Ne surette

çıktığı

 

Türkân H.

Muğla

köyceğiz

Reşat

 Bey

 

 

Reşat Bey

Defterdar Mahkeme azası

Bülbül

15.9.934 S.1

yeniden

Aza Reşat

Bey

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

                             

   

 Mektebi                                                              Talebenin No:323

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Haydar

928

ŞKHisar

İbrahim

Pehlivan

oğlu

Telli

İbrahim Pehlivan

Oğlu

Fırıncı

Bülbül Ma.

10.9.935

Birinci

Babası imza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

 

 

 

 

 

                             

               

 

  Mektebi                                                               Talebenin No:255

 

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Celil Ef.

ŞKHisar

927

Veysel

Hanefi

Veli

Oğlu Veysel

Esnaf

Bülbül

13.9.934

S.1

yeni

Veli

oğlu

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

934-935 Ders yılında birde kalmıştır.

 

 

 

 

 

                             

               

      Mektebi                                                              Talebenin No:

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Ahmet
Eren

1341

Şkhisar

Temür

Rabia

Temür

Eren Çifçi

-

2.10.932

Yeniden

Birinci

sınıfa

babası

Diploma ile mezun

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

    

 Mektebi                                                             Talebenin No:263

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Fikri  Ef.

ŞKHisar

341

Hüseyin Ef.

Hava

Hüseyin H.

Hanem

Oğlu

Hüseyin

Semerci

Bülbül

16.9.934

S1

yeni

Babası Hüseyin

imza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

934-935 ders yılında birde kalmıştır.

                       

 

 

 

 

 

 Mektebi                                                         Talebenin No:271

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Mediha H.

ŞKHisar

341

Filoğlu

Ahmet

Fikriye

Ahmet H.

Filoğlu

Ahmet

Orta

22.9.934

S.1

Yeniden

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

934-935 Desrs yılında 1 de kalmıştır.935-936 ders yılında devamsızlıktan beşte kaldı.

                       

 

 

     Mektebi                                                               Talebenin No:265

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Mehmet

Ef.

ŞKHisar

927

Dursun

Gülsüm

Dursun H.

Çolak oğ.

Dursun

Semerci

Bülbül

16.9.934

S.1.

yeniden

babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

934-935 ders yılında ! de kalmıştır.

                       

  

 Mektebi                                                            Talebenin No:248

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Abdüllatif

Ef

ŞKHisar

928

Manda oğlu

Mehmet Ef

Sabire

H.

Manda

Oğlu Mehmet

Ef.

Orta

mahalle

12.9.934

S.1 Yeni

Manda oğlu

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

934-935Ders yılında 1 de kalmıştır.935-936 ders yılında 1de kaldı.

                       

 

     

 

 

Mektebi                                                             Talebenin No:264

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Mehmet Ef

927

İdris Ef.

Asiye

İdris H.

İdris usta

Çolak

Oğlu

Semerci

Bülbül

16.9.934

S.1 Yeni

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

934-935Ders yılında birde kalmıştır.

                       

   

 Mektebi                                                           Talebenin No:420

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Cemil

Kavukçu

929

Şkhisar

Etem Kavukçu

Sündüz

kavukçu

Etem

Kavukçu

Çarıkçı

Kavaklar

ma

25.9.936

Yeniden birnci

babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

   

 Mektebi                                                             Talebenin No:427

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Avni

Özoğuz

928

ŞKHisar

Mustafa

Özoğuz

Hava

Özoğuz

Mustafa Özoğuz

Tahrirat

Katibi

Müftü Ma.

5.10.936

Alucra’dan naklen 2.ye

Babası

imza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mektebi                                                           Talebenin No:442

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Cemil

Mıhçı

340

ŞKhisar

Maruf

Mıhçı

Sadıka

Mıhçı

Meruf

Mıhçı

Mani

faturacı

Müftü

Mahallesi

8.10.936

İnkilaptan

devren

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

İstiklâl ………..      Mektebi                              Umumi Sicil Defteri                                      Talebenin No:160

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Dursun

Ef.

339

Şkhisar

İmam

Oğlu Musa Ef.

-

Berber Musa
Ef

Bülbül

14.9.933

Dördüncü

Sınıfa
inkilaptan devren

babası

Mektebi bitirmiştir.

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

Şahadetnamenin derecesi İyi

Şahadetnamenin tarihi 20.6.935

                       

  

 Mektebi                                                            Talebenin No:430

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Zihni

Baysal

928

Şkhisar

Recep

Baysal

Şerife Baysal

Recep Baysal

İstiklal okulu hademesi

Müftü

mah

3.10.936

Behçeler okulundan

Naklen

!’e

babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

 

 

     Mektebi                                                             Talebenin No:440

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Abduülkadir

Çece

929

ŞKhisar

Mustafa

Çece

Sabire

Çece

Mustafa
Çece

Nüfus

memuru

Bülbül

mahallesi

8.10.936

Yeniden birinci

Babası

imza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

     Mektebi                                                                Talebenin No:414

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Tarık

Emek oğlu

929

ŞKhisar

Hüseyin

Emek

oğlu

Nazife

Emek

oğlu

Hüseyin Emek

Oğlu

Kunduracı

Bülbül

Ma.

24.9.936

Yeniden

birinci

babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

     Mektebi                                                              Talebenin No:402

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Saime

Cevher

0ğlu

929

ŞKhisar

Ahmet

Cevher

oğlu

Fatma

Cevher

oğlu

Ahmet

Cevher

Oğlu

Hırdavatcı

Bülbül

Ma.

 

21.9.936

Yeniden

birinci

Babası İmza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mektebi                                                               Talebenin No:349

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Hüseyin

Toygar

929

ŞKhisar

Hasan Toygar

Hava Toygar

Hasan Toygar

Varidat

memuru

Bülbül

Ma.

10.9.936

Yeniden

birinci

Babası imza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 Mektebi                                                             Talebenin No:385

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Münevver

Çalışkan

929

Şkhisar

Hüseyin Çalışkan

Müşire

çalışkan

Hüseyin

Çalışkan

kunduracı

Orta ma.

14.9.936

Yeniden birinci

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

  

 Mektebi                        i                                      Talebenin No:397

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Hüseyin

Bayoğlu

929

Şkhisar

Sırrı

Bayoğlu

Necmiye

Bayoğlu

Sırrı

Bayoğlu

Hapishane

katibi

Bülbül
ma

17.9.936

Yeniden birinci

Babası

imza

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

 

 

 

 

  

 Mektebi                                                              Talebenin No:423

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Rüştü

Kahraman

928

Şkhisar

Hüseyin

Kahraman

Meva

Hüsey,n

Kahraman

Semerci

Bülbül

Ma.

28.9.936

Yeniden

birinci

Babası mühür

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

     Mektebi                              Umumi Sicil Defteri                                      Talebenin No:21

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Orhan

Güven

931

-

Nuri

Güven

Şkrahisar

Kaymakamı

Nuri

Güven

-

23.9.938

Yeniden

S.1

-

-

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

Not:NURİ GÜVEN;Şebinkarahisar’a önemli hizmetleri Olan Kaymakam.Eski Mezbaha binasının yapımı,yıkılan hastane binasının arkasındaki yolun yapımı,Hükûmet bahçesinde 0n bin ceviz fidanı yetiştirerek halka dağıtmıştır..

 

 

 

     Mektebi                                                            Talebenin No:15

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Yakup

Kırca Oğlu

340

Suşehri

H.Bican

Münire

Amcası

Sıhhat

memuru

-

14.12.937

Suşehri’n

den naklen

amcası

Mezun

9.9.938

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

 

     Mektebi                                                                Talebenin No:15

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Veli

Gürler

1340

Şkhisar

Bayram

 

 

 

 

 

 

Hatice

Tecimer

-

25.10.931

Yeniden

Birinci

sınıfa

-

Diploma ile mezun

Oldu.

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

  

  Mektebi                                                              Talebenin No:11

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Mükerrem

Torun

341

Şkhisar

Hasan

Müzeyyen

tenekeci

-

9.9.931

Yeniden

Birinci

sınıfa

babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

     Mektebi                                                             Talebenin No:213

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Süreyya

928

Şkhisar

Niyazi

Sabire

Kahveci

-

14.10.935

Yeniden

Birinci

sınıfa

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

   

 

  Mektebi                                                             Talebenin No:215

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Latife

Budak

927

Kuruçay

Rıfat

Makbule

Dedesi

Emekli

Kaymakam

B.Tevfik

-

10.9.936

Yeniden

Birinci

sınıfa

Dedesi

B.Tevfik

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

İstiklâl ………..      Mektebi                              Umumi Sicil Defteri                                      Talebenin No:222

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Muammer

929

Şkhisar

Hüseyin

Müşire

Kunduracı

-

14.9..936

Yeniden

Birinci

sınıfa

babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

   

 Mektebi                                                              Talebenin No:210

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Mesrure

927

Şkhisar

Sadullah

Cavide

Bakkal

-

27.9.935

Yeniden

Birinci

sınıfa

Bakkal

Sadullah

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

 

 

 

 

    

 

Mektebi                                                           Talebenin No:62

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Niyazi

Çalık

930

Şkhisar

Şehir Çalık

Şehrinaz

Çalık

babası

-

13.9.938

Yeniden S.1

Şehri

Semerci

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

 

 

     Mektebi                                                               Talebenin No 62

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Faruk Yılmaz

926

ŞKhisar

Sabit

Mükerrem

Adliye mübaşiri

-

8.11.936

Avutmuştan

Naklen 5’inci sınıfa

-

15.9.937

Avutmuş

Okuluna nakil

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

   

 Mektebi                                                             Talebenin No:24

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Ali

Özdemir

926

Şkhisar

Hüseyin

Hava

Duvarcı

-

16.12.936

Yeniden

Birinci

sınıfa

-

Diploma

İle mezun oldu

1.7.937

218/52943

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

 

     Mektebi                                                               Talebenin No:38

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Nihal

Soygür

932

ŞKhisar

Hüsnü Soygür

Kadriye

Soygür

Tecimer

-

13.9.938

Yeniden

S.1

Babası Karahisar

Kasaba

Sında

Tuhafi

yeci

 

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

     Mektebi                                                             Talebenin No:71

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Hasip

Acar

1927

ŞKhisar

Mazhar

Zeynep

Maliye

Muhasebe

katibi

-

19.9.932

Yeniden

Birinci

sınsıfa

Babası

 

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

 

Mektebi                                                            Talebenin No:24

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Hanife

Topçu

926

ŞKhisar

Mehmet

Salise

Tapu

Odacısı

-

23.9.937

İnkilaptan

Devren

4’e

babası

4.2.937

İnkilaba

nakletti

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

   

 

 

 

  Mektebi                                                              Talebenin No:62

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Saadet

Tapan

926

Şkhisar

Hüseyin

Semahat

Hüseyin

Tapan

Kızılca ma no 67

-

27.9.937

İnkilaptan

Naklen

4’e

babası

4.12.937

İnkılaba

nakil

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

     Mektebi                                                              Talebenin No:21

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Hayri

Can saran

1341

Şkhisar

Ali

Nuriye

Derici

-

22.9.937

İnkılaptan

Naklen

4’e

Ali Can saran

derici

4.12.937

İnkilaba

Nakletti

4’e

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

 

    Mektebi                                                                Talebenin No:42

Talebenin adı

Doğ.yıl ve yeri

Babasının

Adı ve sanı

Anasının adı ve

sanı

Babasının

Vazıh ve

Adres ve

sanatı

Talebenin oturduğu

mahalle

Mektebe

Girdiği

Tarih ve

Kabul

Edildiği

sınıf

Velisinin

Adı sanı

Sıfat ve adresi

Mektepten ne

Surette

çıktığı

Hadice

Büyük

Telli

1340

Şkhisar

Şerif

Dursune

Bebber

 

-

20.9.934

İnkılaptan

Naklen

4. düncü

sınıfa

Şerif

Büyük

Telli

bebber

Diploma ile mezun oldu

 

  Derslerin ismi

   Birinci devre

 

İkinci devre

 

 

       Fotoğraf

                Mülahazalar

 

                       

1936 – 1937 Eğitim öğretim yılında İstiklal ilkoklundan mezun olan öğrenciler

No

Adı soyadı

Doğumu

Baba adı

Ana adı

Okul kayıt Tar.

Mezun ol.Tar

177

Ekrem Sönmez

1337

Şebinkarahisar

M.Tevfik

Berber

Arife

14.11.1928

1.7.1937

206/52982.Orta

178

Osman Aksu

1338

Şebinkarahisar

Dursun

Ayakkabıcı

Gülsüm

8.9.1929

1.7.11937

207/52932.0rta

4

Rıfkı Özçelik

1341

Ş.Karahisar

Osman Feyzi

Nuriye

29.9.1931

1.7.1937

208/52933.İyi

5

Muammer Gargun

1341

Ş.Karahisar

Agah

-

11.11.1931

10.8.1937

209/52934.İyi

7

İbrahim Kavukçu

1926

Ş.Karahisar

Hüseyin

Çarıkçı

Nazire

29.9.1931

20.7.1938

206/1.55820 orta

10

Sabire Yıldızoğlu

1339

Alucra

Osman

Hancı

Fatma

6.9.1931

1.7.1937

210/52975 İyi

12

Mualla Sabuncu

1341

Ş.Karahisar

Mustafa

Tecimer

Nazire

12.9.1931

20.7.1938

238/3.55822 İyi

13

Selim Kavukçu

1926

Ş.Karahisar

Abdulvahit

Çarıkçı

Münire

15.9.1931

1.7.1937

211/52936.İyi

14

Faruk Alsan

1339

Ş.Karahisar

Salim

Kunduracı

Refika

18.10.1931

9.9.1938

 

15

Veli Gürler

1340

Ş.Karahisar

Bayram

Tecimer

Hatice

25.10.1931

1.7.1937

212/52937.İyi

15

Yakup Kırcaoğlu

1340

Suşehri

H.Bican

İşyar

Münire

14.12.937

Suşehri. Nakil

9.9.1938

16

Necdet Tekin

1926

Ş.Karahisar

Ali

Sağlık İşyarı

Hamdiye

11.9.932

1.7.1937

212/52938.İyi

17

Halit Menzilci

1926

Ş.Karahisar

İbrahim

Çiftçi

Hatice

15.9.1932

1.7.1937

214/52939 İyi

19

Özdemir Erdemir

1927

Ş.Karahisar

Ahmet İlhami

Öğretmen

Nazire

17.9.1932

20.7.1938

242/7.55826 Orta

20

Raziye Solmaz Anbay

1341

Erzincan

Bilal

Şehime

2.10.1932

1.7.1937

214/52940.İyi

 

21

Ahmet Eren

1341

Ş.Karahisar

Temür

Çiftçi

Rabia

2.10.1932

1.7.1937

216/52941.İyi

22

Alaaddin

Çakır

1926

Ş.karahisar

İsmail

Bakkal

Behice

2.10.1932

20.7.1937

243/855827.Orta