MAHMUT TONBUL


İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMA ETKİSİ

MEMLEKET GİBİ - MAHMUT TONBUL


İklim tarımsal üretimin ve verimin en önemli belirleyicisi konumundadır. İnsanlığın devamı ve yaşamın sürdürülebilmesi için tarım şarttır. Tarımla elde ettiğimiz temel ürünleri (Gıda, Yem,

Biyoyakıt) sağlamanın yanı sıra toprağın ve suyun kullanımı tüm ekosistemi etkileyerek yaşamsal döngüyü oluşturur.

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek, azaltmak ya da adapte etmek için planlama yapılması gerekmektedir. Ülkemizin “ Tarımsal Acil Eylem Planı” şart olmuştur. Tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyum sağlanması, gıda güvenliği oluşturulması, sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi birincil öncelikler arasında olmalıdır.

İklim değişikliği meteorolojik bir problem olarak algılanıyor olsa da ekosistem döngüsünü tepeden tırnağa etkilemektedir. Tarım sektörü iklim değişikliği açısından en çok etkilenecek sektörlerden birisidir. Gerekli önlemler alınmaz ise tarımsal bir kriz tüm dünyayı beklemektedir.

İklim değişikliğinin tarımsal alanda ülkemizdeki olumsuz etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

- Verim azalışı,

- Sulama suyu sıkıntısı ve sulama maliyetinin artışı,

- Dikim ve hasat zamanlarında değişiklikler,

- Daha fazla hastalık,

- Ürün yetiştirme elverişliliğinde azalma.

Tarım ürünlerinin büyümesi için toprak, su güneş ışığı ve sıcaklığa ihtiyaç vardır. İklim değişikliği kaynaklı yağış rejiminde değişiklik sıcaklık artışı, kuraklık, doğal afetler gibi olumsuz etkilere sebep olmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle oluşan doğal afetler, fırtınalar, seller ve sıcak hava dalgaları tarımsal üretime ve hayvancılığa zarar vermektedir.

Şimdiden bazı önleme tedbirlerini almak zorundayız. Örnek olarak ;

-Tarımsal arazilerin tarım üretimi dışına çıkması engellenerek, arazilerin küçülmesinin önüne geçilmelidir.

- Su kaynaklarının tarım dışı sektörler tarafından kullanılmasıyla, çayır ve mera arazilerinin veriminin azalarak kaybolması engellenmelidir.

- Genç çiftçi projeleri daha da yaygın hale getirilerek üretim zincirinin devamı sağlanmalıdır.

- Dijital çiftçilik ön plana çıkarılmalıdır.

-Tarım Bakanlığı tarafından E-TARIM üzerine yoğunlaşılarak üreticiye farklı bir pazar kapısı açılmalıdır.

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sıcaklık ve yağışlardaki farklılaşma nedeniyle yeteri kadar yağış almayan yerlerde daha fazla yağış olabilecek, yine fazla yağış alan bölgelerde yağışın ciddi oranda azalması anlamına gelecektir.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan tarım alanında ciddi sorunlar ülkemizi

beklemektedir. Kamu ya da özel sektör ayırt etmeksizin konu ile ilgilenen bütün kuruluşların, bölgesel iklim öngörüleri dikkate alınarak risk analizleri, acil eylem planları oluşturmaları gerekmektedir.

İlçemiz bazında da “ İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri neler olur” başlığı altında paneller , konferanslar düzenlenmeli, özellikle çiftçilerimizden başlayarak bütün halk   bilinçlendirilmelidir Ziraat odaları, İlçe Tarım Müdürlüğü şehrin bölgesel iklim değişikliği konusunda tarımsal risk analizlerini yaparak Bakanlığa bildirmelidir.